Wygraj Indiana FTR1200!

Wystarczy wpisać swoje dane poniżej, aby wygrać nowego Indiana FTR1200 lub jego ekwiwalent w wysokości 14 600 euro.


Jeżeli nie jesteś pewien co wpisać, zapytaj dealera o numer.

Regulamin konkursu

Niniejszy dokument zawiera warunki konkursu (dalej „Warunki”) określające stosunek pomiędzy uczestnikiem konkursu (dalej „Uczestnik”) a spółką Polaris Sales Europe Sàrl, z siedzibą przy Place de l’Industrie 2, 1180 Rolle, w Szwajcarii (dalej „Organizator promocji”) i Motocom Limited, z siedzibą przy Liscombe Park, Soulbury, Buckinghamshire, LU7 0JL, w Wielkiej Brytanii (dalej „Administrator”), łącznie nazywani „Organizatorem i Administratorem”, w związku z organizowanym Konkursem.

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU

 1. W losowaniu nagród udział mogą wziąć wyłącznie osoby będące obywatelami Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, krajów Beneluksu, Cypru, Polski, Szwajcarii oraz Kataru, które skończyły osiemnaście (18) lat, osiągając tym samym wiek pełnoletni zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju i, dodatkowo, które: (a) posiadają dostęp do Internetu oraz (b) aktywne konto poczty elektronicznej.

 2. Do udziału w przedmiotowym losowaniu nagród nie są uprawnieni: (a) pracownicy Organizatora i Administratora, spółek dominujących, podmiotów stowarzyszonych i zależnych w linii bezpośredniej i pośredniej, dostawców nagrody, dealerów, franczyzobiorców, pełnomocników, doradców, wykonawców, radców prawnych, powiązanych agencji reklamowych, agencji PR, agencji promocyjnych, realizatorskich i marketingowych, firm odpowiedzialnych za obsługę strony internetowej oraz świadczących usługi webmasteringowe (łącznie nazywani „Podmiotami uczestniczącymi w organizacji Konkursu”); (b) członkowie najbliższej rodziny takich pracowników lub osoby z nimi zamieszkujące. Na potrzeby niniejszych Warunków przyjmuje się, że do „najbliższej rodziny” zaliczają się matki, ojcowie, bracia, siostry, synowie, córki, partnerzy lub małżonkowie; oraz (c) członkowie Komisji Losującej.

 3. Przystępując do losowania nagród na zasadach określonych w pkt. 4 niniejszych Warunków, Uczestnik potwierdza, że posiada zdolność prawną do uczestnictwa w konkursie, oraz że akceptuje niniejsze Warunki (powyższe należy rozumieć jako osiągnięcie wymaganego wieku, brak ograniczeń w zdolnościach do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw do zawierania umów).

SPOSÓB PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w losowaniu nagrody, Uczestnik musi wykonać następujące czynności w okresie od 18 maja 2020 r. (godzina 8:00) do 31 lipca 2020 r. (0:00) (strefa czasowa CEST) (dalej „Okres trwania Konkursu”):

  1. odwiedzić autoryzowanego dealera Indian Motorcycle w okresie trwania Konkursu opisanym w pkt. 4 i odbyć jazdę próbną na modelu FTR 1200.

  2. odwiedzić stronę internetową z informacjami na temat Konkursu competitions.indianmotorcycle.media/win-an-ftr (dalej „Strona internetowa Konkursu”);

  3. uzupełnić formularz online, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz kod dealera (przekazany przez oficjalnego dealera marki Indian);

  4. zaakceptować niniejsze Warunki, zaznaczając pole wyboru potwierdzające zapoznanie się z niniejszymi Warunkami i ich akceptację.

 2. Każdy Uczestnik ma prawo do przesłania tylko jednego (1) zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie do konkursu zostanie odrzucone przez Organizatora i Administratora, Uczestnik ma prawo do ponownego przesłania zgłoszenia w Okresie trwania Konkursu. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie nie wymaga zakupu jakichkolwiek produktów dodatkowych.

NAGRODA

 1. Nagrodą w konkursie jest: motocykl marki Indian Motorcycle, model FTR 1200 Thunder Black, rok modelowy 2019, którego wartość wynosi 14 690 EUR (dalej „Nagroda”). Zwycięzca Konkursu będzie mógł odebrać Nagrodę w najbliższym oficjalnym punkcie sprzedaży przed grudniem 2020 r. Spółka Indian Motorcycle skontaktuje się ze Zwycięzcą Konkursu, w chwili gdy nagroda będzie dostępna do odbioru.

 2. Wszelkie koszty związane z odebraniem oraz/lub użytkowaniem Nagrody, w tym m.in. koszty odbioru i transportu Nagrody z punktu sprzedaży, w całości ponosi zwycięzca Konkursu.

 3. Zwycięzca Konkursu może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości oraz powszechnie akceptowanej karty kredytowej w celu potwierdzenia tożsamości i pokrycia kosztów dodatkowych.

 4.  Jeśli zwycięzca zakupił i zarejestrował na siebie model FTR 1200 w okresie od 18 maja 2020 r., godzina 8:00, do 31 lipca 2020 r., godzina 0:00 (strefa czasowa CEST) (dalej „Okres trwania Konkursu”, wówczas otrzyma kwotę odpowiadającą wartości Nagrody oferowanej w jego kraju zamieszkania.

 5. Zwycięzca będzie odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich podatków w związku z Nagrodą, wymaganych w zakresie podyktowanym obowiązującym prawem.

 6. Nagroda musi zostać odebrana w przyznanej postaci, przy czym jest ona niezbywalna i nie podlega zamianie na gotówkę lub inne nagrody zastępcze.

 7. W przypadku braku możliwości dostarczenia Nagrody określonej w niniejszych Warunkach, Organizator i Administrator zastrzegają sobie prawo do przyznania Nagrody zastępczej o równoważnej lub wyższej wartości.

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

 1. Wszystkie poprawnie przesłane zgłoszenia otrzymane w Okresie trwania Konkursu zostaną zakwalifikowane do udziału w losowaniu mającym na celu wyłonienie zwycięzcy Nagrody (dalej „Zwycięzca”). Losowanie odbędzie się 10 sierpnia 2020 r.

 2. Organizator i Administrator podejmą próbę powiadomienia Zwycięzcy drogą mailową lub telefoniczną w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od wyłonienia zwycięzcy.

 3. Organizator i Administrator zastrzegają sobie prawo do wyłonienia innego zwycięzcy w następujących okolicznościach:

  1. brak możliwości nawiązania kontaktu ze zwycięzcą po trzech (3) próbach podjętych w okresie pięciu (5) dni roboczych od daty wyłonienia zwycięzcy, oraz/lub

  2. zwycięzca nie potwierdzi odbioru Nagrody w terminie pięciu (5) dni od powiadomienia przez Organizatora Promocji, oraz/lub

  3. Organizator i Administrator mają uzasadnione podstawy, aby domniemywać, iż zwycięzca naruszył którąkolwiek z zasad określonych w niniejszych Warunków, oraz/lub

  4. zwycięzca nie jest w stanie odebrać Nagrody.

DANE OSOBOWE

 1. Organizator Promocji gromadzi dane osobowe uczestników (w tym imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu i telefonu komórkowego) w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów, w tym w celu przeprowadzenia i zarządzania losowaniem nagrody oraz, w stosownych przypadkach, w celu realizacji Nagrody. W przypadku niedostarczenia wymaganych informacji uczestnik nie może wziąć udziału w losowaniu. Informacje o Zwycięzcach mogą być widoczne dla członków Komisji Losującej wyłącznie w celu przekazania ich Organizatorowi Promocji na potrzeby ogłoszenia wyników konkursu. Jeśli dany uczestnik zostanie wyłoniony jako zwycięzca, uczestnik ten upoważnia Organizatora Promocji do przekazania jego danych osobowych dostawcom Nagrody. Więcej informacji na temat sposobu i celów, w jakich Organizatorzy Promocji gromadzą i wykorzystują dane osobowe, a także na temat praw Uczestnika w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Organizatorów, można znaleźć w zasadach ochrony prywatności na stronie http://www.polaris.com/en-us/company/privacy. Uczestnicy mają szereg praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, w tym prawo do żądania dostępu, poprawienia lub usunięcia informacji zebranych oraz/lub przetwarzanych przez Organizatora i Administratora na swój temat. Z praw tych można skorzystać składając pisemny wniosek w formie tego formularza. Organizator Promocji może wykorzystywać dane osobowe zwycięzcy (w tym nazwisko zwycięzcy, informacje biograficzne przekazane przez zwycięzcę, zdjęcia lub inne formy utrwalania wizerunku we wszystkich mediach i formatach, znanych w chwili obecnej, bądź też znanych lub opracowanych w przyszłości, w uzasadnionych ramach czasowych, zasięgu geograficznym i bez dodatkowego wynagrodzenia, a także może zażądać od zwycięzcy stawienia się na imprezach reklamowych bez dodatkowego wynagrodzenia (z wyjątkiem uzasadnionych kosztów podróży). W takich przypadkach Organizator Promocji powoła się na konkurs Wygraj motocykl FTR 1200. Zwycięzcy nie przysługuje żadne inne wynagrodzenie niż przyznana mu Nagroda.

O ile uczestnicy nie wyrażą wyraźnej zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora Promocji, Organizator usunie inne dane osobowe zebrane od uczestników przed upływem dwóch miesięcy od daty losowania.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. Decydując się na udział w Konkursie, Uczestnik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków na zasadach przewidzianych w pkt. 4 niniejszych Warunków (które mogą zostać zmienione lub zmodyfikowane w dowolnym czasie przez Organizatora i Administratora za powiadomieniem lub bez powiadomienia zgodnie z pkt. 18 poniżej) lub na podstawie decyzji Organizatora i Administratora, które są ostateczne we wszystkich sprawach dotyczących niniejszych Warunków, Konkursu oraz/lub jego wyników i nie podlegają żadnej korespondencji lub dyskusji w tym zakresie.

 3. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków będą publikowane w zmienionej wersji na Stronie internetowej Konkursu.

 4. Organizator i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za nieczytelne, niekompletne lub niedokładne informacje lub utracone lub spóźnione Zgłoszenia oraz nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, przerwy, przypadki usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarię linii, kradzież lub zniszczenie, lub nieupoważniony dostęp do Zgłoszeń oraz/lub Strony internetowej Konkursu, a także utratę lub opóźnienia, niezależnie od tego, czy powstały w trakcie działania lub transmisji w wyniku funkcji serwera lub w przypadku awarii technicznych, sieciowych, sprzętu telefonicznego, elektronicznego, sprzętu komputerowego lub oprogramowania, wirusów, błędów lub z innych przyczyn pozostających poza kontrolą Organizatora Promocji lub w przypadku nieotrzymania przez niego informacji o Zgłoszeniu z powodu problemów technicznych lub zatorów komunikacyjnych mających wpływ na proces zbierania zgłoszeń (w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo).

  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, uczestnicząc w losowaniu nagród, uczestnicy akceptują fakt, iż Organizator Promocji i Podmioty uczestniczące w organizacji Konkursu („Strony zwolnione z odpowiedzialności”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i zostaną zwolnione przez uczestników z odpowiedzialności (z wyjątkiem roszczeń z tytułu obrażeń ciała lub śmierci, jak również w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania) za wszelkie obrażenia, straty lub szkody bez względu na ich rodzaj (w tym między innymi bezpośrednie, pośrednie, uboczne i następcze), na osobach lub mieniu, które w całości lub w części, a także bezpośrednio lub pośrednio wynikają z posiadania, niewłaściwego użytkowania, niewykorzystania lub wykorzystania (oraz/lub uczestnictwa w Konkursie) Nagrody (lub jej części), przesłania zgłoszeń lub uczestnictwa w losowaniu lub w jakichkolwiek działaniach związanych z losowaniem lub nagrodą, w tym z dostępem do stron internetowych związanych z losowaniem, doświadczeniami związanymi z Nagrodą lub wszelkimi roszczeniami na tle praw do wizerunku, zniesławienia lub naruszenia prywatności lub dostarczenia towarów. Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy zwycięzca nie otrzyma powiadomienia o wyłonieniu zwycięzcy lub nie otrzyma przyznanej Nagrody, jeśli na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym podano nieprawdziwy adres e-mail lub inne niedokładne dane kontaktowe lub jeśli wiadomość e-mail wysłana do zwycięzcy zostanie przekierowana w niewłaściwy sposób, odbija się od podanego konta lub zostanie przechwycona przez filtr SPAM lub inne filtry poczty elektronicznej.

  Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jeżeli Nagroda (lub jej część) nie może zostać przyznana z powodu odwołania, opóźnienia, zawieszenia lub przerw spowodowanych działaniami siły wyższej, działaniami wojennymi, klęskami żywiołowymi, warunkami pogodowymi lub aktami terroryzmu, ani też z powodu żadnych wydarzeń odwołanych, opóźnionych, zawieszonych lub przesuniętych w czasie po wystawieniu biletów w związku z Nagrodą, z dowolnych przyczyn będących poza kontrolą Stron zwolnionych z odpowiedzialności.

 5. Niniejsze Warunki podlegają prawu Szwajcarii i są interpretowane zgodnie z tym prawem, zaś wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane podlegają jurysdykcji sądów właściwych dla obszary Lozanny, Szwajcaria.