Co muszę zrobić?

Wpisz swoje dane u swojego dealera Indian Motorcycle, żeby wziąć udział w konkursie. Za wzięcie udziału, zostaniesz nagrodzony ekskluzywnym kubkiem #IndianTestRide.

Regulamin konkursu

Niniejszy dokument zawiera warunki konkursu (dalej „Warunki”) określające stosunek pomiędzy uczestnikiem konkursu (dalej „Uczestnik”) a spółką Polaris Sales Europe Sàrl, z siedzibą przy Place de l’Industrie 2, 1180 Rolle, w Szwajcarii (dalej „Organizator promocji”) i Motocom Limited, z siedzibą przy Liscombe Park, Soulbury, Buckinghamshire, LU7 0JL, w Wielkiej Brytanii (dalej „Administrator”), łącznie nazywani „Organizatorem i Administratorem”, w związku z organizowanym Konkursem.

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU

 1. W przedmiotowym losowaniu nagród mogą wziąć udział wyłącznie osoby będące obywatelami Austria, Czech, Danii, Finlandii, Niemiec, Grecji, Malty, Norwegii, Polski, Portugalii, Kataru, Rumunii, Słowacji, Republiki Południowej Afryki, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy, które ukończyły osiemnaście (18) lat, osiągając tym samym wiek pełnoletni zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju i, dodatkowo: (a) posiadają dostęp do Internetu oraz (b) aktywne konto e-mail, oraz (c) posiadają ważne i aktywne konto publiczne w serwisie Facebook lub Instagram, oraz (d) posiadają ważne i aktualne prawo jazdy kategorii A.

 2. Do udziału w przedmiotowym losowaniu nagród nie są uprawnieni: (a) pracownicy Organizatora i Administratora, spółek dominujących, podmiotów stowarzyszonych i zależnych w linii bezpośredniej i pośredniej, dostawców nagrody, dealerów, franczyzobiorców, pełnomocników, doradców, wykonawców, radców prawnych, powiązanych agencji reklamowych, agencji PR, agencji promocyjnych, realizatorskich i marketingowych, firm odpowiedzialnych za obsługę strony internetowej oraz świadczących usługi webmasteringowe (łącznie nazywani „Podmiotami uczestniczącymi w organizacji Konkursu”); (b) członkowie najbliższej rodziny takich pracowników lub osoby z nimi zamieszkujące. Na potrzeby niniejszych Warunków przyjmuje się, że do „najbliższej rodziny” zaliczają się matki, ojcowie, bracia, siostry, synowie, córki, partnerzy lub małżonkowie; oraz (c) członkowie Komisji Konkursowej.

 3. Przystępując do losowania nagród na zasadach określonych w pkt. 4 niniejszych Warunków, Uczestnik potwierdza, że posiada zdolność prawną do uczestnictwa w konkursie, oraz że akceptuje niniejsze Warunki (powyższe należy rozumieć jako osiągnięcie wymaganego wieku, brak ograniczeń w zdolnościach do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw do zawierania umów).

SPOSÓB PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w losowaniu nagrody Uczestnik musi wykonać następujące czynności w okresie od 13 lipca 2020 r. (godzina 8:00) do 31 września 2020 r. (0:00) (strefa czasowa CEST) (dalej „Okres trwania Konkursu”):

  1. odwiedzić autoryzowanego dealera Indian Motorcycle w okresie trwania Konkursu opisanym w pkt. 4 i odbyć jazdę próbną na nowym motocyklu marki Indian Motorcycle,

  2. wykonać zdjęcie jak najlepiej oddające wrażenia Uczestnika z jazdy próbnej; zdjęcie należy wykonać w bezpiecznych warunkach zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, podpisać krótką frazą opisującą wrażenia z jazdy próbnej i oznaczyć konto dealera na Facebooku lub Instagramie z dopiskiem #IndianTestRide,

  3. wypełnić formularz danych na stronie internetowej Konkursu https://www.indiantestride.com, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz nazwę dealera uczestniczącego w konkursie,

  4. zaakceptować niniejsze Warunki, zaznaczając pole wyboru potwierdzające zapoznanie się z niniejszymi Warunkami i ich akceptację, oraz

  5. jeśli Zgłoszenie spełnia zasady przesyłania zgłoszeń określone w pkt. 6, Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem akceptacji (dalej „Zgłoszenie” lub „Zgłoszenia”). Zgłoszenia muszą być zgodne z zasadami przesyłania zgłoszeń określonymi w pkt. 6 i nie będą traktowane jako oficjalne Zgłoszenia do momentu otrzymania przez Uczestnika wiadomości e-mail potwierdzającej akceptację.

 2. Jeżeli Zgłoszenie do konkursu zostanie odrzucone przez Organizatora i Administratora, Uczestnik ma prawo do ponownego przesłania zgłoszenia. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie nie wymaga zakupu jakichkolwiek produktów dodatkowych.

 3. Zgłoszenie musi być zgodne z następującymi zasadami przesyłania zgłoszeń:

  1. Zgłoszenia ze zdjęciami demonstracyjnych motocykli marki Indian Motorcycle wykonane w siedzibie dealera nie będą uznawane,

  2. na zdjęciu nie mogą znajdować się inne osoby ani produkty innych marek,

  3. na zdjęciu przesłanym w ramach Zgłoszenia Uczestnik musi mieć na sobie odpowiedni sprzęt ochronny, w tym między innymi: (i) certyfikowany kask, (ii) okulary / gogle ochronne, (iii) koszulę z długim rękawem, długie spodnie i rękawiczki, oraz (iv) buty za kostkę, zdjęcie nie może przedstawiać motocyklisty jadącego boso lub w sandałach,

  4. zdjęcie nie może przedstawiać nielegalnej lub nieakceptowalnej / niebezpiecznej działalności,

  5. zdjęcie nie może przedstawiać zachowań nieprzyzwoitych, obraźliwych lub niewłaściwych,

  6. zdjęcie przesłane w ramach Zgłoszenia nie może zawierać symboli ani elementów odzieży kojarzących się z kulturą rdzennych Amerykanów,

  7. zdjęcie nie może przedstawiać osób małoletnich lub nieposiadających odpowiednich uprawnień, które na fotografii kierują motocyklem,

  8. Zgłoszenie nie może stanowić spamu ani próby wyłudzenia informacji lub danych,

  9. Zgłoszenie nie może mieć charakteru oferty handlowej i nie może zachęcać do skorzystania z określonych usług lub zakupu produktów, oraz

  10. przesyłając Zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik potwierdza, co następuje:

  11. materiał przesłany w ramach Zgłoszenia powstał jako własny, oryginalny utwór Uczestnika, a Uczestnik jest jego jedynym twórcą, autorem i właścicielem oraz ma prawo do udostępnienia go Organizatorowi i Administratorowi na potrzeby realizacji celów związanych z Konkursem, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, oraz że w materiale tym nie pojawiają się żadne inne osoby,

  12. materiał przesłany w ramach Zgłoszenia nie może zawierać żadnych treści naruszających prawa innych osób, niezgodnych z prawem, zawierających groźby, obraźliwych, mających charakter zniesławienia, naruszających prawa do ochrony prywatności lub wizerunku, wulgarnych, obscenicznych, bluźnierczych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niestosownych, zachęcających do zachowań o charakterze przestępczym lub stanowiących przestępstwo, powodujących odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszających obowiązujące prawo,

  13. Zgłoszenie nie może naruszać żadnych przepisów prawa ani praw osób trzecich, na przykład w odniesieniu do znaków towarowych lub praw autorskich, ani w inny sposób naruszać praw do ochrony prywatności lub wizerunku, oraz

  14. na żądanie Organizatora Promocji, Uczestnik dostarczy kopie wszystkich zgód, zezwoleń, potwierdzeń i zwolnień,

  15. w przeciwnym razie Zgłoszenie może zostać odrzucone lub Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany; w takiej sytuacji Organizator i Administrator mogą wyłonić innego zwycięzcę; interpretacja i zastosowanie niniejszego pkt. 6 leży w wyłącznym uznaniu Organizatora i Administratora.

NAGRODA

 1. Nagrodą w konkursie jest: Zaproszenie do udziału w specjalnej konferencji prasowej w roli gościa Indian Motorcycle. Data i miejsce wydarzenia zostaną podane do wiadomości. Indian Motorcycle ogłosi datę i miejsce, gdy tylko będą znane. Brak możliwości wstawienia się Zwycięzców w podanym terminie nie uprawnia do jakiejkolwiek rekompensaty. Nagroda obejmuje:

  1. podróż do/z miejsca przeznaczenia na terenie UE, podróż obejmuje lot klasą ekonomiczną z kraju zamieszkania oraz transport do/z hotelu, w którym odbędzie się impreza,

  2. pobyt w hotelu przez cztery noce z pełnym wyżywieniem; pobyt sponsorowany w ramach Nagrody nie obejmuje obsługi hotelowej,

  3. motocykl marki Indian Motorcycle (model do potwierdzenia) do dyspozycji przez dwa dni do wyjazdów z przewodnikiem,

  4. profesjonalną oprawę fotograficzną i filmową imprezy oraz wypraw motocyklowych.

 1. Nagroda zostanie przyznana indywidualnym Zwycięzcom i nie obejmuje ich partnerów, członków rodziny ani przyjaciół.

 2. Wszelkie koszty związane z odebraniem lub wykorzystaniem Nagrody, w tym m.in. koszty transportu do/z lotniska wylotu w kraju zamieszkania, w całości ponosi Zwycięzca Konkursu.

 3. Zwycięzca Konkursu może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości oraz powszechnie akceptowanej karty kredytowej w celu potwierdzenia tożsamości i pokrycia kosztów dodatkowych.

 4. Zwycięzca będzie odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich podatków w związku z Nagrodą, wymaganych w zakresie podyktowanym obowiązującym prawem.

 5. Nagroda musi zostać odebrana w przyznanej postaci, przy czym jest ona niezbywalna i nie podlega zamianie na gotówkę lub inne nagrody zastępcze.

 6. W przypadku braku możliwości dostarczenia Nagrody określonej w niniejszych Warunkach, Organizator i Administrator zastrzegają sobie prawo do przyznania Nagrody zastępczej o równoważnej lub wyższej wartości.

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

 1. Wszystkie poprawnie przesłane zgłoszenia otrzymane w Okresie trwania Konkursu zostaną zakwalifikowane do udziału w losowaniu mającym na celu wyłonienie zwycięzców Nagrody (dalej „Zwycięzcy”). Losowanie odbędzie się 5 października 2020 r.

 2. Organizator i Administrator podejmą próbę powiadomienia Zwycięzców drogą mailową lub telefoniczną w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od wyłonienia zwycięzców.

 3. Organizator i Administrator zastrzegają sobie prawo do wyłonienia innego Zwycięzcy w następujących okolicznościach:

  1. brak możliwości nawiązania kontaktu ze Zwycięzcą po trzech (3) próbach podjętych w okresie pięciu (5) dni roboczych od daty wyłonienia Zwycięzcy, lub

  2. Zwycięzca nie potwierdzi odbioru Nagrody w terminie pięciu (5) dni od powiadomienia przez Organizatora Promocji, lub

  3. Organizator i Administrator mają uzasadnione podstawy, aby domniemywać, iż Zwycięzca naruszył którąkolwiek z zasad określonych w niniejszych Warunków, lub

  4. Zwycięzca nie jest w stanie odebrać Nagrody.

 4. W ramach Konkursu wyłonionych zostanie czterech (4) Zwycięzców ze wszystkich krajów biorących udział w Konkursie.

DANE OSOBOWE

 1. Organizator Promocji gromadzi dane osobowe uczestników (w tym imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu i telefonu komórkowego) w celu realizacji uzasadnionych interesów, w tym w celu przeprowadzenia i zarządzania losowaniem nagrody oraz, w stosownych przypadkach, w celu realizacji Nagrody. W przypadku niedostarczenia wymaganych informacji uczestnik nie może wziąć udziału w losowaniu. Informacje o Zwycięzcach mogą być widoczne dla członków Komisji Losującej wyłącznie w celu przekazania ich Organizatorowi Promocji na potrzeby ogłoszenia wyników konkursu. Jeśli dany uczestnik zostanie wyłoniony jako zwycięzca, uczestnik ten upoważnia Organizatora Promocji do przekazania jego danych osobowych dostawcom Nagrody. Więcej informacji na temat sposobu i celów, w jakich Organizatorzy Promocji gromadzą i wykorzystują dane osobowe, a także na temat praw Uczestnika w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Organizatorów, można znaleźć w zasadach ochrony prywatności na stronie http://www.polaris.com/en-us/company/privacy. Uczestnicy mają szereg praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, w tym prawo do żądania dostępu, poprawienia lub usunięcia informacji zebranych lub przetwarzanych przez Organizatora i Administratora na swój temat. Z praw tych można skorzystać, składając pisemny wniosek w formie tego formularza. Organizator Promocji może wykorzystywać dane osobowe Zwycięzcy (w tym jego nazwisko, przekazane przez niego informacje biograficzne, zdjęcia lub inne formy utrwalania wizerunku we wszystkich mediach i formatach, znanych w chwili obecnej, bądź też znanych lub opracowanych w przyszłości, w uzasadnionych ramach czasowych, zasięgu geograficznym i bez dodatkowego wynagrodzenia, a także może zażądać od Zwycięzcy stawienia się na imprezach reklamowych bez dodatkowego wynagrodzenia (z wyjątkiem uzasadnionych kosztów podróży). W takich przypadkach Organizator Promocji powoła się na konkurs Jazda próbna motocyklem Indian Motorcycle. Zwycięzcy nie przysługuje żadne inne wynagrodzenie niż przyznana mu Nagroda.

  O ile uczestnicy nie wyrażą wyraźnej zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora Promocji, Organizator usunie inne dane osobowe zebrane od uczestników przed upływem dwóch miesięcy od daty losowania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Decydując się na udział w Konkursie, Uczestnik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków na zasadach przewidzianych w pkt. 4 niniejszych Warunków (które mogą zostać zmienione lub zmodyfikowane w dowolnym czasie przez Organizatora i Administratora za powiadomieniem lub bez powiadomienia zgodnie z pkt. 18 poniżej) lub na podstawie decyzji Organizatora i Administratora, które są ostateczne we wszystkich sprawach dotyczących niniejszych Warunków, Konkursu lub jego wyników i nie podlegają żadnej korespondencji lub dyskusji w tym zakresie.

 2. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków będą publikowane w zmienionej wersji na Stronie internetowej Konkursu.

 3. Organizator i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za nieczytelne, niekompletne lub niedokładne informacje lub utracone lub spóźnione Zgłoszenia oraz nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, przerwy, przypadki usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarię linii, kradzież lub zniszczenie, lub nieupoważniony dostęp do Zgłoszeń lub Strony internetowej Konkursu, a także utratę lub opóźnienia, niezależnie od tego, czy powstały w trakcie działania lub transmisji w wyniku funkcji serwera lub w przypadku awarii technicznych, sieciowych, sprzętu telefonicznego, elektronicznego, sprzętu komputerowego lub oprogramowania, wirusów, błędów lub z innych przyczyn pozostających poza kontrolą Organizatora Promocji lub w przypadku nieotrzymania przez niego informacji o Zgłoszeniu z powodu problemów technicznych lub zatorów komunikacyjnych mających wpływ na proces zbierania zgłoszeń (w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo).

  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, uczestnicząc w losowaniu nagród, uczestnicy akceptują fakt, iż Organizator Promocji i Podmioty uczestniczące w organizacji Konkursu (dalej „Strony zwolnione z odpowiedzialności”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i zostaną zwolnione przez uczestników z odpowiedzialności (z wyjątkiem roszczeń z tytułu obrażeń ciała lub śmierci, jak również w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania) za wszelkie obrażenia, straty lub szkody bez względu na ich rodzaj (w tym między innymi bezpośrednie, pośrednie, uboczne i następcze), na osobach lub mieniu, które w całości lub w części, a także bezpośrednio lub pośrednio wynikają z posiadania, niewłaściwego użytkowania, niewykorzystania lub wykorzystania (lub uczestnictwa w Konkursie) Nagrody (lub jej części), przesłania zgłoszeń lub uczestnictwa w losowaniu lub w jakichkolwiek działaniach związanych z losowaniem lub nagrodą, w tym z dostępem do stron internetowych związanych z losowaniem, doświadczeniami związanymi z Nagrodą lub wszelkimi roszczeniami na tle praw do wizerunku, zniesławienia lub naruszenia prywatności lub dostarczenia towarów. Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy Zwycięzca nie otrzyma powiadomienia o wyłonieniu zwycięzcy lub nie otrzyma przyznanej Nagrody, jeśli na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym podano nieprawdziwy adres e-mail lub inne niedokładne dane kontaktowe lub jeśli wiadomość e-mail wysłana do Zwycięzcy zostanie przekierowana w niewłaściwy sposób, odbija się od podanego konta lub zostanie przechwycona przez filtr SPAM lub inne filtry poczty elektronicznej.

  Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jeżeli Nagroda (lub jej część) nie może zostać przyznana z powodu odwołania, opóźnienia, zawieszenia lub przerw spowodowanych działaniami siły wyższej, działaniami wojennymi, klęskami żywiołowymi, warunkami pogodowymi lub aktami terroryzmu, ani też z powodu żadnych wydarzeń odwołanych, opóźnionych, zawieszonych lub przesuniętych w czasie po wystawieniu biletów w związku z Nagrodą, z dowolnych przyczyn będących poza kontrolą Stron zwolnionych z odpowiedzialności.

 4. Niniejsze Warunki podlegają prawu Szwajcarii i są interpretowane zgodnie z tym prawem, zaś wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane podlegają jurysdykcji sądów właściwych dla obszary Lozanny, Szwajcaria.