Win een FTR 1200

Registreer je hieronder en maak kans om een FTR 1200 te winnen of €14,690 terug te krijgen bij de aankoop van je nieuwe FTR 1200.


Vraag je dealer als je niet weet wat dit nummer is

Competitievoorwaarden

FTR 1200 Win A Bike 2020-prijstrekking

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: de “algemene voorwaarden”) die van toepassing zijn op de relatie tussen u, de deelnemer (hierna: “u” en “uw”) en Polaris Sales Europe Sàrl, gevestigd te Place de l’Industrie 2, 1180 Rolle in Zwitserland (hierna de “organisator”) en Motocom Limited, gevestigd te Liscombe Park, Soulbury, Buckinghamshire, LU7 0JL, Verenigd Koninkrijk (hierna: de "beheerder", en in samenhang met de organisator, “wij”, “ons” en “onze”) met betrekking tot de prijstrekking.

GESCHIKTHEID VOOR DEELNAME

 1. Deze prijstrekking staat alleen open voor personen die woonachtig zijn in de Benelux, Cyprus, Duitsland, Polen, Qatar, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en achttien (18) jaar oud of ouder zijn, wettelijk meerderjarig zijn in hun rechtsgebied en: (a) toegang tot het internet hebben en (b) in het bezit zijn van een geldige en actieve e-mailaccount.

 2. De volgende partijen zijn uitgesloten van deelname aan deze prijstrekking: (a) werknemers, moederbedrijven, gelieerde bedrijven, directe en indirecte dochterondernemingen, leveranciers van prijzen, dealers, franchisenemers, vertegenwoordigers, consultants, aannemers, juridische adviseurs, reclamebureaus, PR-bureaus, promotionele, fulfillmentbureaus, marketingbureaus, websitebouwers en webmasters van de organisator en beheerder (hierna gezamenlijk aangeduid als de “wedstrijdentiteiten”); (b) directe familieleden van deze werknemers of iedereen bij wie deze werknemers inwonen. In deze algemene voorwaarden omvat de term “directe familieleden” de moeder, vader, broers, zussen, zoons, dochters, partner of echtgenoot/echtgenote van de werknemers; en (c) het prijstrekkingspanel.

 3. Door deel te nemen aan de prijstrekking op basis van de bepalingen die zijn uitgestippeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden bevestigt u dat u over de rechtsbevoegdheid beschikt om deel te nemen aan de prijstrekking en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden (dat wil zeggen dat u oud genoeg bent, over voldoende geestelijke vermogens beschikt en bevoegd bent om wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan).

INSTRUCTIES VOOR DEELNAME

 1. Om aan de prijstrekking deel te nemen dient u tussen 18 mei 2020 om 08:00 en 31 juli 2020 om 24:00 (Midden-Europese zomertijd; CEST) (hierna: de “wedstrijdperiode”) het volgende te doen:

(a) breng tijdens de wedstrijdperiode die in artikel 4 is vermeld een bezoek aan een erkende Indian Motorcycle-dealer en maak een testrit met een FTR 1200-model.

(b) bezoek de prijstrekkingspagina op [LINK NAAR MICROSITE INVOEGEN] (hierna: de "prijstrekkingspagina");

(c) vul het online formulier in door uw volledige naam, uw e-mailadres en de dealercode (die door de officiële Indian Motorcycle-dealer aan u zal worden verstrekt) op te geven en

(d) ga akkoord met deze algemene voorwaarden door het selectievakje aan te vinken ter bevestiging dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd.

 1. Deelname aan de wedstrijd is beperkt tot één (1) inzending per persoon. Als uw inzending door ons wordt afgewezen, kunt u binnen de wedstrijdperiode een andere inzending indienen. Er is geen aanschaf vereist om aan de wedstrijd deel te nemen.

PRIJS

 1. De prijs omvat een Indian Motorcycle FTR 1200 Thunder Black van het bouwjaar 2019 ter waarde van €14.690 (hierna: de “prijs”).

De winnaar kan de prijs vóór december 2020 ophalen bij de dichtstbijzijnde dealer. Indian Motorcycle zal contact met de winnaar opnemen zodra de prijs klaar is om te worden opgehaald.

 1. Eventuele onkosten rond de acceptatie en/of het gebruik van de prijs, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ophalen bij de dealer en het transporteren van de prijs komen geheel voor de rekening van de winnaar.

 2. De winnaar kan worden gevraagd om persoonsbewijzen te presenteren om diens identiteit te bevestigen en dient een pinpas of creditcard bij zich te hebben voor het vergoeden van eventuele incidentele kosten.

 3. Als de winnaar gedurende de wedstrijdperiode reeds een model van de FTR1200 heeft aangeschaft en op diens naam heeft laten registreren, zal hij of zij een bedrag ontvangen dat overeenkomt met de catalogusprijs van de FTR1200 in het land waarin de winnaar woonachtig is.

 4. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht is de winnaar verantwoordelijk voor de afdracht van eventuele belastingen die op de prijs van toepassing zijn.

 5. De prijs dient te worden geaccepteerd in de vorm waarin die wordt toegekend en is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of andere vervangende middelen.

 6. Als we als gevolg van omstandigheden die buiten onze controle vallen niet in staat zijn om de voornoemde prijs te leveren, behouden we ons het recht voor om een vervangende prijs met een identieke of hogere waarde toe te kennen.

TREKKING VAN DE WINNAAR

 1. Alle geldige inzendingen die gedurende de wedstrijdperiode worden ontvangen zullen op 10 augustus 2020 worden opgenomen in een willekeurige trekking op basis waarvan de winnaar van de prijs (hierna: de “winnaar”) wordt bepaald.

 2. We zullen binnen achtenveertig (48) uur na de uitkomst van de trekking telefonisch of via e-mail contact zoeken met de winnaar.

 3. We behouden ons het recht voor om een alternatieve winnaar te selecteren indien:

(a) wij binnen vijf (5) werkdagen vanaf de trekkingsuitslag er na drie (3) pogingen niet in slagen om contact te leggen met de winnaar; en/of

(b) de winnaar niet binnen vijf (5) dagen na de kennisgeving door de organisator bevestigt dat hij of zij de prijs accepteert; en/of

(c) we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de winnaar in strijd met deze algemene voorwaarden heeft gehandeld; en/of

(d) de winnaar niet in staat is om de prijs te accepteren.

PERSOONSGEGEVENS

 1. De organisator verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers (waaronder hun naam, e-mailadres, en vaste en mobiele telefoonnummer) voor zijn rechtmatige belangen, waaronder het beheren en uitvoeren van de prijstrekking en het waar van toepassing beschikbaar stellen van de prijs. Inzenders die de gevraagde informatie niet verstrekken zijn uitgesloten van deelname aan de prijstrekking. De persoonsgegevens van de winnaar zijn toegankelijk voor het prijstrekkingspanel, louter met het doel om die persoonsgegevens aan de organisator te verstrekken, zodat die de winnaar bekend kan maken. Als een deelnemer tot winnaar wordt uitgroepen, geeft de deelnemer de organisator toestemming om zijn of haar informatie te delen met de aanbieder van de prijs. Meer informatie over de manier waarop, en de doeleinden waarvoor de organisator persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die de organisator in bestand houdt, is te vinden in ons privacybeleid op http://www.polaris.com/en-us/company/privacy. Deelnemers hebben bepaalde rechten ten aanzien van hun persoonsgegevens die door ons worden verzameld en/of verwerkt, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van deze persoonsgegevens. Deelnemers kunnen deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen met behulp van dit formulier. De organisator mag gebruikmaken van persoonsgegevens van de winnaar (met inbegrip van de naam van de winnaar, biografische informatie die de winnaar heeft verstrekt, foto’s of andere beeltenissen van de deelnemer in alle mogelijke media en formaten, of die nu direct beschikbaar zijn of op een later tijdstip zonder vergoeding worden ontwikkeld binnen een redelijk tijdsbestek en binnen een redelijke geografische regio). De organisator kan de winnaar verzoeken om zonder verdere vergoeding deel te nemen aan publicitaire evenementen (met uitzondering van de vergoeding van de door de deelnemer in alle redelijkheid opgedane reiskosten). In deze gevallen zal de organisator dit doen met verwijzing naar de FTR 1200 Win A Bike-prijstrekking. Er zijn geen andere vergoeding dan de desbetreffende prijs aan de winnaar verschuldigd.

Tenzij deelnemers uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor de ontvangst van marketingberichten van de organisator zal de organisator overige persoonsgegevens die van de deelnemers is verzameld binnen twee maanden na de trekking vernietigen.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

 2. Door deel te nemen aan de prijstrekking gaat u ermee akkoord om gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden, en wel volgens de bepalingen die zijn uiteengezet in artikel 4 van deze algemene voorwaarden (die op elk moment door ons in overeenstemming met artikel 18 van deze algemene voorwaarden met of zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd), en gaat u akkoord met onze beslissingen, die definitief en bindend zijn met betrekking tot alle zaken die verband houden met deze algemene voorwaarden, de prijstrekking en/of de resultaten. Over de uitslag is geen correspondentie of discussie mogelijk.

 3. Indien deze algemene voorwaarden worden gewijzigd, zullen die in gewijzigde vorm worden gepubliceerd op de prijstrekkingswebsite.

 4. We accepteren geen verantwoordelijkheid voor enige onleesbare, onvolledige of onjuiste informatie, het verlies van inzendingen of late inzendingen. We accepteren evenmin verantwoordelijkheid voor enige fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering, tekortkomingen, vertraging in de verwerking of overdracht van inzendingen, uitval van verbindingen, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot inzendingen en/of de uitval of vertraging van de prijstrekkingswebsite, of dit nu plaatsvindt tijdens de verwerking of overdracht, als gevolg van serverfuncties of netwerkstoringen, storingen van telefonische apparatuur, storingen van elektronische apparatuur of hardware- of softwarestoringen, virussen, bugs of andere oorzaken die buiten de controle van de organisator liggen, of het niet ontvangen van inzendingen door de organisator als gevolg van technische problemen of opstoppingen van het dataverkeer die van invloed zijn op de verzameling van inzendingen (in de ruimste mate toegestaan door de wet).

 5. Voor zover het toepasselijke recht dit toestaat gaan deelnemers door deel te nemen aan deze prijstrekking ermee akkoord dat de organisator en de wedstrijdentiteiten (hierna: de “vrijgewaarde partijen”) niet aansprakelijk zullen zijn (tenzij het gaat om claims inzake persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van opzettelijke handelingen of verwijtbare nalatigheid) en dat zij door de deelnemers schadeloos gesteld zullen worden voor alle aansprakelijkheid voor letsel, verlies of schade in enige vorm (met inbegrip van, zonder beperkingen, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade) aan personen of eigendommen die ten dele of geheel en direct of indirect te wijten is aan het eigendom, een verkeerd gebruik, het niet gebruiken of het gebruik (en/of deelname) van de prijs (of een onderdeel van de prijs), inzendingen of deelname aan deze prijstrekking of prijsgerelateerde activiteiten, met inbegrip van toegang tot, en het gebruik van websites die met de trekking verband houden, de prijservaring of enige claims inzake publiciteitsrechten, laster of inbreuk op de privacy of de verkoopbaarheid van goederen. De vrijgewaarde partijen accepteren geen verantwoordelijkheid als de winnaar de kennisgeving van de gewonnen prijs niet ontvangt doordat op het officiële inzendingsformulier een frauduleus e-mailadres of andere inaccurate contactgegevens werd(en) vermeld of als het e-mailbericht dat naar de winnaar is verzonden verkeerd wordt doorgeleid, als onbezorgbaar wordt geretourneerd of wordt onderschept door spamfilters of andere e-mailfilters.

De vrijgewaarde partijen kunnen niet aansprakelijk worden gehouden indien de prijs (of enig onderdeel van de prijs) niet kan worden uitgereikt als gevolg van annuleringen, vertragingen, opschortingen of onderbrekingen als gevolg van overmacht, oorlogshandelingen, natuurrampen, weersomstandigheden of terroristische daden dan wel enige geannuleerde, vertraagde, opgeschorte of opnieuw geplande evenementen zodra enige tickets zijn verstrekt in verband met de prijs om enige reden die buiten de controle van de vrijgewaarde partijen valt.

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Zwitserse recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde Zwitserse rechter in Lausanne.