Vyhrajte FTR 1200

Jednoduše zadejte své údaje a získejte možnost vyhrát úplně nové FTR 1200 nebo dostat zpět 14.690 €, které jste již zaplatil/a za své nové FTR 1200.


Pokud si nejste jisti registračním číslem, zeptejte se svého dealera

Podmínky soutěže

Obecné podmínky

Toto jsou obecné podmínky (dále jen „Obecné podmínky“), kterými se řídí smluvní vztah mezi Vámi, jakožto účastníkem (dále jen „Vy“), Polaris Sales Europe Sàrl, Place de l’iIndustrie 2, 1180 Rolle, Švýcarsko (dále jen „Pořadatel“) a Motocom Limited Liscombe Park, Soulbury, Buckinghamshire, LU7 0JL, Spojené království (dále jen „Administrátor“; Administrátor a Promotér společně dál jako „my“) ve vztahu k Soutěži:

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČAST

 1. Spotřebitelské soutěže se se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby, které mají bydliště ve Španělsku, Německu, Velké Británii, České republice, zemích Beneluxu, na Kypru, v Polsku, ve Švýcarsku nebo v Kataru, dosáhly věku alespoň osmnácti (18) let, jsou plnoleté dle práva příslušné země a které: a) mají přístup k internetu a b) mají platný a aktivní e-mailový účet.

 2. Spotřebitelské soutěže se nemohou účastnit: a) zaměstnanci Pořadatele a Administrátora, jejich mateřských společností, dceřiných společností, přímých a nepřímých zástupců, dodavatelů cen, obchodních zástupců, franšízantů, zástupců, konzultantů, smluvních partnerů, právních zástupců, reklamních agentur, agentur pro styk s veřejností, propagačních, realizačních a marketingových agentur, provozovatelů webových stránek a správců webových stránek (společně dále jako „Soutěžní subjekty“); b) nejbližší rodinní příslušníci takových zaměstnanců nebo jakékoli osoby, která sdílí bydliště s takovým zaměstnancem. Pro účely těchto Obecných podmínek zahrnuje „nejbližší rodina“ matku, otce, bratry, sestry, syny, dcery, partnera nebo manžela; a (c) členové Losovací komise.

 3. Přihlášením do spotřebitelské soutěže dle podmínek v odstavci 4 těchto Obchodních podmínek potvrzujete, že jste právně způsobilý k účasti na slosování a souhlasíte s těmito Obecnými podmínkami (tj. dosáhl jste zletilosti a dostatečné rozumové úrovně a jste způsobilý k právním jednáním).

JAK SE ZŮČASTNIT

 1. K účasti ve spotřebitelské soutěži musíte v období od 18. května 2020 do půlnoci 31. července 2020 (CEST) učinit následující („Trvání Soutěže“):

  1. Navštívit v průběhu Trvání soutěže dle odstavce 4. autorizovaného dealera Indian Motorcycle a zúčastnit se testovací jízdy s modelem FTR 1200;

Navštívit stránky Soutěže na webové adrese https://competitions.indianmotorcycle.media/win-an-ftr („Stránky Soutěže“);

 1. Vyplnit online formulář a uvést celé jméno, e-mailovou adresu a kód dealera (který Vám poskytne oficiální Indian dealer); a

 2. VYjádřit svůj souhlas s těmito Obecnými podmínkami zaškrtnutím příslušného políčka potvrzujícího, že jste si Obecné podmínky přečetl a souhlasíte s nimi.

 1. Účast v soutěži je omezena na jednu (1) přihlášku na osobu. V případě odmítnutí Vaší přihlášky jste oprávněni podat v průběhu Trvání Soutěže další přihlášku. Účast v Soutěži není podmíněna jakýmkoli nákupem.

CENA

 1. Soutěžní cenou je: motocykl Indian Motorcycle FTR 1200 Thunder Black modelová řada 2019, v hodnotě 14.690 EUR („Soutěžní cena“).

Soutěžní cena bude připravena k převzetí Výhercem u nejbližšího oficiálního dealera do prosince 2020. Jakmile bude Soutěžní cena připravena k převzetí, Indian Motorcycle kontaktuje Výherce ohledně jejího převzetí.

 1. Veškeré náklady spojené s přijetím/užíváním Soutěžní ceny, jako například (nikoli však výhradně) náklady na převzetí a transport Soutěžní ceny z provozovny dealera, nese v plném rozsahu Výherce.

 2. Výherce může být vyzván k prokázání své identity osobním identifikačním dokladem a kreditní kartou a ponese veškeré související poplatky.

 3. Pokud již Výherce v období od 18. května 2020 do půlnoci 31. července 2020 (CEST) zakoupil a na své jméno registroval model FTR 1200, obdrží částku odpovídající obvyklé ceně Soutěžní výhry v zemi jeho pobytu.

 4. Vítěz je odpovědný za zaplacení veškerých daní a poplatků souvisejících se Soutěžní cenou, a to v rozsahu povoleném dle aplikovatelného práva.

 5. Soutěžní cena musí být přijata tak, jak je udělena, bez možnosti její výměny případně převedení na peníze nebo jinou náhradu.

 6. Pokud nebudeme z důvodu mimo naši kontrolu schopni udělit uvedenou Soutěžní cenu, vyhrazujeme si právo udělit náhradní Soutěžní cenu stejné nebo vyšší hodnoty.

SLOSOVÁNÍ

 1. Veškeré platné přihlášky do Soutěže provedené v průběhu Trvání Soutěže budou předmětem slosování, kterým bude zcela náhodně vybrán výherce Soutěžní ceny („Výherce“), a to dne 10. srpna 2020.

 2. Výherce se pokusíme informovat o výhře prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky během osmačtyřiceti (48) hodin od určení Výherce.

 3. Vyhrazujeme si právo vybrat jiného výherce pokud:

  1. Nepodaří se nám kontaktovat Výherce ani po třech pokusech během pěti (5) pracovních dnů následujících po dni určení Výherce; a/nebo

  2. Výherce během pěti (5) pracovních dnů následujících po oznámení výhry nepotvrdí přijetí Soutěžní ceny; a/nebo

  3. Budeme mít důvodné podezření, že Vítěz jakkoli porušil tyto Obecné podmínky; a/nebo

  4. Vítěz není schopen přijmout Soutěžní cenu.

OSOBNÍ DATA

 1. Pořadatel shromažďuje osobní údaje účastníků (včetně jména, e-mailové adresy, telefonních čísel) za účelem jejich zpracování k realizaci jeho oprávněných zájmů, včetně uskutečnění a administrace slosování a předání Soutěžní ceny. Pokud potenciální účastník požadované osobní údaje neposkytne, nebude mu umožněno zúčastnit se slosování. Osobní údaje Výherce budou zpřístupněny Losovací komisi, to však pouze za účelem oznámení jména Výherce Pořadateli. V případě, že se stane účastník Výhercem, uděluje tímto Pořadateli svůj souhlas se sdělením jeho osobních údajů dodavatelům Soutěžní ceny. Více informací o způsobu a účelu shromažďování a zpracovávání osobních údajů Pořadatelem a vaše související práva naleznete v našich pravidlech pro zpracování osobních údajů na webové adres http://www.polaris.com/en-us/company/privacy. Mezi práva účastníků související se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů patří zejména právo na přístup, opravu nebo odstranění jejich osobních údajů námi shromážděných a/nebo zpracovávaných. Účastníci mohou svá práva využít prostřednictvím písemné žádosti podané na tomto formuláři. Pořadatel je oprávněn zpracovávat a využívat osobní údaje Výherce (včetně jeho jména, poskytnutých životopisných informací, fotografií atp.) ve všech médiích a formátech, a to jak nynějších, tak budoucích, v rozumném časovém a geografickém rozsahu a bez nároku Výherce na jakoukoli dodatečnou náhradu. Dále je Pořadatel oprávněn požadovat účast vítěze na veřejných událostech bez nároku na jakoukoli dodatečnou náhradu (s výjimkou náhrady rozumně vynaložených cestovních nákladů). Při každém takovém užití uvede Pořadatel odkaz na FTR 1200 Win a Bike. Výherce nemá nárok na jakoukoli jinou kompenzaci než Soutěžní cenu.

OBECNĚ

 1. Účastí v Soutěži souhlasíte s těmito Obecnými podmínkami dle odstavce 4. výše (které můžeme kdykoli doplnit nebo změnit, přičemž v souladu s odstavcem 18. níže nejsme povinni takovou změnu účastníkům individuálně sdělovat) a s tím, že se podřídíte našemu rozhodnutí, které je ve všech záležitostech souvisejících s těmito Obecnými podmínkami a Soutěží a jejími výsledky konečné, přičemž se o těchto záležitostech nebude vstupovat do žádných korespondencí nebo diskusí.

 2. Veškeré změny Obecných podmínek budou zveřejněny na Stránkách Soutěže.

 3. Zříkáme se veškeré odpovědnosti za jakékoli nečitelné, neúplné nebo nepřesné informace nebo ztracené nebo opožděné Přihlášky, dále se zříkáme veškeré odpovědnosti za jakékoli chyby, opomenutí, přerušení, výmazy, vady, opožděné zpracování nebo přenos, selhání komunikačních sítí, krádeže nebo zničení nebo neoprávněný přístup k Přihláškám a/nebo na Stránky Soutěže a za ztrátu nebo opožděné přijetí Přihlášek, ať už vzniklých provozem nebo přenosem v důsledku fungování serveru, nebo kvůli technickým poruchám, síťovým poruchám, poruchám telefonních zařízení, poruchám elektroniky, poruchám počítačového hardwaru nebo softwaru, virům, chybám nebo jiným příčinám mimo kontrolu Pořadatele nebo z důvodu nepřijetí Přihlášky Pořadatelem z důvodu technických problémů nebo síťového přetížení ovlivňujícího proces přijímání Přihlášek (v plném rozsahu povoleném zákonem).

 4. V rozsahu povoleném platným právem souhlasí účastníci svou účastí ve slosování s tím, že Pořadatel a Soutěžní subjekty (dále jen „Zproštěné strany“) jsou účastníky zproštěny odpovědnosti (s výjimkou nároků souvisejících se zraněním nebo smrtí způsobených úmyslně nebo a hrubou nedbalostí) za jakékoli zranění, ztráty nebo škody jakéhokoli druhu (zejména přímých, nepřímých, náhodných nebo sekundárních škod) způsobené osobám nebo na majetku způsobené zcela nebo zčásti, přímo nebo nepřímo, z držby, zneužití, nevyužití nebo použití (a/nebo účastenství) Soutěžní ceny (nebo části Soutěžní ceny), přihlášek nebo účastí na slosování nebo jakoukoli související aktivitou, včetně přístupu k webovým stránkám souvisejícím se slosováním a jejich používání, odpovědnosti za uživatelskou zkušenost s Soutěžní cenou nebo za jakékoli nároky vyplývající z jejich práva na zveřejnění, hanobení nebo zásahu do soukromí nebo dodání zboží. Zproštěné strany nenesou žádnou odpovědnost, pokud Výherce neobdrží oznámení o svém vítězství nebo související Soutěžní cenu z důvodu uvedení špatné e-mailové adresy nebo jiné nepřesnosti v kontaktních údajích v oficiálním přihlašovacím formuláři nebo pokud je e-mail zaslaný vítězi nesprávně přesměrován, vrácen zpět nebo zachycen filtrem nevyžádané pošty (SPAM filterm) nebo jinými e-mailovými filtry.

Zproštěné strany nenesou jakoukoli odpovědnost v případě, že nebude možné jakoukoli Soutěžní cenu (nebo její část) předat Výherci z důvodu zrušení, zpoždění, pozastavení nebo přerušení z důvodu vyšší moci, válečným činům, přírodním katastrofám, počasí nebo terorismu nebo z důvodu zrušení, zpoždění, odložení nebo přesunutí jakékoli události poté, co byly vydány jakékoli vstupenky v souvislosti s Soutěžní cenou z důvodu mimo kontrolu Zproštěných stran.

 1. Tyto Obecné podmínky se řídí Švýcarským právem a jakékoli spory s nimi související budou rozhodnuty příslušným soudem v Lausanne ve Švýcarsku.